Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Duy Xuyên

Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2021-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2030

 

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI (Nhiệm kì 2020-2025) UBND huyện Duy Xuyên xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và Đào tạo từ năm 2021 dến năm 2026 và định hướng đến năm 2030. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2021-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2030

z4828112388157 a2686ab01994abbe0a5a714f8053bb2f

 

Căn cứ Chương trình số 12-CTr/HU ngày 16/4/2018 của Huyện ủy Duy Xuyên về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, UBND huyện Duy Xuyên xây dựng Kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030. 

KẾ HOẠC PHÁT TRIỂN CSVC

PHỤ LỤC 1 PHÁT TRIỂN CSVC

 

PHỤ LỤC 2 PHÁT TRIỂN CSVC

 

PHỤ LỤC 3 PHÁT TRIỂN CSVC

 

PHỤ LỤC 4 PHÁT TRIỂN CSVC